Asigurari.ro - Broker Asigurari Online RCA, CASCO, Locuinta, Calatorie

1. Scopul

   Scopul acestei politici este de a stabili un set de măsuri și responsabilități necesare, ale personalului Asigurari.ro, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


2. Domeniul de aplicabilitate

   Prezenta politică se aplică întregului personal Asigurari.ro, angajați cu contract de muncă sau parteneri cu contract de mandat, cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau după caz persoanelor împuternicite.


3. Definiții

   ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
   CNP - Codul numeric personal este un șir de numere care identifică în mod unic o persoană fizică, cetatean roman
   Date cu caracter personal - orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă
   Persoană identificabilă - este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, economice, culturale sau sociale
   Date cu caracter personal cu funcție de identificare - șir de numere prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidență și care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul pașaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială sau de sănătate, etc.
   Date anonime - date care nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă
   Operator – persoana juridică WILSON INSURANCE BROKER SRL
   Persoana împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului în baza unui contract comercial
   Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin diferite mijloace, cum ar fi colectarea, stocarea, modificarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, anonimizarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea acestor date
   Stocarea datelor - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal
   Anonimizarea datelor – procedeul prin care datele stocate sunt modificate astfel încât este imposibilă asocierea unei persoane cu un set de date cu caracter personal
   Utilizator - orice persoană, fizică sau juridică, care acționează sub autoritatea operatorului și are acces la bazele de date cu caracter personal


4. Legislație

   Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date
   Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
   Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video
   Decizia ANSPDCP nr. 90 din 18/07/2006 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal
   Decizia ANSPDCP nr. 100 din 23/11/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal
   Decizia ANSPDCP nr. 132 din 20/12/2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală
   Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.
   Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor, numărul 679/2016 (GDPR), care este aplicabil din data de 25 mai 2018.


5. Securitatea sistemelor informatice de prelucrare a datelor

    Asigurari.ro a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau accesului neautorizat, stocării în siguranță a informațiilor privind datele cu caracter personal, astfel încât să fie asigurat un bun nivel de protecție și securitate.


  5.1. Autentificare și identificare utilizator

    Pentru a avea acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie să se autentifice în sistemele informatice ale Asigurari.ro folosind credențiale de autentificare unice, netransmisibile.

    Fiecare utilizator are propriul său cod unic de identificare (nume utilizator și/sau adresa email).

    Sistemul informatic blochează automat accesul unui utilizator după un anumit număr de introduceri greșite ale cheii de autentificare.     Utilizatorii pot primi link-uri (URL) unice, criptate, pe canale securizate, pentru reinnoiri ale polițelor și/sau contractelor de asigurare


  5.2. Tipuri de acces în sistemele informatice

    Utilizatorii trebuie să acceseze strict datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

    Tipurile de acces sunt clasificate după funcționalitate: introducere, prelucrare, administrare și după acțiune: scriere, modificare, citire, șteregere.

    Departamentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea incidentelor și a problemelor apărute în utilizarea sistemelor informatice.


  5.3. Sisteme de comunicații

    Informațiile trimise și primite prin intermediul site-urilor Asigurari.ro și a aplicațiilor informatice sunt criptate folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

    De asemenea, transmiterea și recepția mesajelor prin poșta electronică se realizeaza prin canale securizate (SSL/TLS) întotdeauna când celălalt server/client email permite folosirea criptată a protocoalelor de transmisie de date.

    Asigurari.ro deține sisteme complexe de monitorizare a traficului și detecție a unor posibile atacuri sau intruziuni în sistemele informatice.

    Asigurari.ro deține un sistem performant de protecție a infrastructurii IT, de tip firewall.


6. Principii de protecție a datelor cu caracter personal

   Principiile care stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal sunt:
    prelucrarea datelor în conformitate cu prevederile legale
    prelucrarea datelor cu bună-credință
    prelucrarea datelor să fie făcută numai în scopul declarat pentru care au fost colectate
    prelucrarea datelor să fie adecvată, relevantă și neexcesivă în raport cu scopul declarat
    asigurarea acurateții și actualizării datelor cu caracter personal
    asigurarea securitații datelor cu caracter personal
    asigurarea confidențialitătii datelor cu caracter personal
    nu sunt transferate țărilor din afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care țara destinatară are o protecție adecvată a datelor cu caracter persoanal


7. Informații și date personale colectate

   Asigurari.ro colectează informații de la potențiali clienți, direct sau prin intermediul unor terți, numai cu acordul exprimat în scris al acestora, sau, după caz, cu acceptarea termenilor și condițiilor site-urilor online ale Asigurari.ro.

   În cazul în care nu veți fi de acord cu comunicarea acestor informații, Asigurari.ro are dreptul de a refuza intermedierea unei polițe de asigurare cu dumneavoastră având în vedere faptul că aceste informații sunt absolut necesare procesului de ofertare a cotațiilor de asigurare.

   Informațiile care vor fi colectate sunt acele informații care permit ofertarea corectă a unui tip de asigurare, acesta fiind principalul scop de prelucrare a datelor personale. Ca scop secundar al prelucrării datelor cu caracter personal de către Broker, avem facilitarea vanzării produselor și serviciilor online și buna administrare a acestor produse și servicii, insemnând, în principal, contactarea prin email și/sau telefon în scopul oferirii consultanței cu privire la serviciile și produsele comercializate de către Broker, precum și evaluarea calității serviciilor noastre în scopul îmbunătățirii acestora.
   Informațiile colectate sunt:
    numele și prenumele
    locul și data nașterii
    codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia în cazul cetățenilor străini
    numărul și seria documentului de identitate
    adresa completă a domiciliului/reședinței
    cetățenia
    număr telefon
    diverse alte informații necesare analizei de risc pentru o corectă ofertare a produselor și/sau serviciilor de asigurare


8. Scopurile prelucrării datelor personale

    prestarea serviciilor de asigurare, respectiv generarea și comunicarea ofertei în vederea incheierii contractelor de asigurare, încheierea, modificarea și/sau corectarea precum și reînnoirea acestora
    analize, raportări și evaluări interne
    soluționarea reclamațiilor, petițiilor și solicitărilor venite din partea clienților
    soluționarea posibilelor litigii


9. Categoriile destinatarilor cărora li se pot trimite datele personale

    companiile de asigurare
    companiile de curierat, în vederea livrării contractelor de asigurare și/sau a polițelor de asigurare
    procesatoarele de plăti online
    autoritătile Statului Roman
    furnizori externi de servicii IT care au contract cu Asigurari.Ro

    Asigurari.ro trimite către categoriile de mai sus doar acele date care sunt strict necesare derulării contractelor incheiate cu furnizorii de servicii terți, trimiterea acestor date realizându-se prin canale informatice securizate.


10. Stocarea datelor cu caracter personal

  10.1. Locația

   Asigurari.ro folosește servicii de tip cloud oferite de către Amazon, unul dintre cei mai performanți furnizori de infrastructură IT.
   Anumite servicii de o mai mică importanță pot fi deservite la sediul companiei, respectiv locația din Timișoara.


  10.2. Politica de execuție a copiilor de siguranță a datelor

  Copiile de siguranță se realizează zilnic, în mod automat, păstrând istoricul zilnic, săptămânal, lunar, anual, conform strategiei de păstrare și actualizare a copiilor datelor și programelor informatice ale Asigurari.ro.


11. Drepurile persoanelor

  11.1. Dreptul de a fi informat

   Asigurari.ro este obligat să furnizeze, la cerere, cel puțin următoarele informații:
    scopul prelucrării datelor
    destinatarii datelor
    intervenția asupra datelor și condițiile intervenției
    orice alte informații a căror furnizare este impusă de către autoritățile Statului Român.


  11.2. Dreptul de acces la date

   Asigurari.ro este obligat să furnizeze, la cerere, cel puțin următoarele informații:
    confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate
    scopul prelucrării datelor
    comunicarea datelor în formă scrisă și/sau electronică
    originea datelor
    principiile de funcționare ale mecanismului de prelucrare automată a datelor


  11.3. Dreptul de intervenție asupra datelor

   Asigurari.ro este obligat, la cerere, să:
    modifice datele personale
    transforme în date anonime acele date a căror prelucrare nu este conformă legii
    blocheze datele a căror prelucrare nu este conformă legii
    șteargă datele a căror prelucrare nu este conformă legii sau dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate inițial


  11.4. Dreptul de opoziție

    Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea acestor date nu mai poate fi efectuată. Cererea încetării prelucrării datelor cu caracter personal trebuie să fie adresată în scris sau în format electronic, prin email/fax.

    e-mail: protectiadatelor@asigurari.ro

  11.5. Dreptul de retragere a consimțământului

   Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a-si retrage consimțământul
   Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazată pe consimțământul acordat anterior


  11.6. Dreptul de a vă adresa justiției

   Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege și care au fost încălcate prin prelucrarea neadecvată a datelor personale.


  11.7. Dreptul de a fi notificat

   Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a fi notificată în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, dacă aceasta incălcare este susceptibilă de a generea un risc ridicat pentru drepturile și libertătile persoanei in cauză.


  11.8. Dreptul de portabilitate

   Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-a furnizat și dreptul de a le transmite unui alt operator, in condițiile legii.


  11.9. Dreptul de restricționare a prelucrării

   Orice persoană care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicita și de a obtine restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.


  11.10. Notă

   În cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, părintele sau tutorele semnează informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


12. Instruirea personalului

   Personalul Asigurari.ro este informat cu privire la prevederile regulamentului GDPR 679/2016 și a legii nr. 677/200 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, securitatea și riscurile activității de prelucrare a datelor cu caracter personal.

   Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt informați asupra confidențialității datelor.

   Acest document se completează cu politicile și procedurile de securitate aprobate de conducerea Asigurari.ro